Norsk Heiskontroll

Kommune som myndighet

Kommunen har det formelle ansvaret for å utstede driftstillatelse på nye heiser. I tillegg har de tilsyn av alle løfteinnretninger i sin kommune, for å sikre at det gjennomføres periodisk sikkerhetskontroll.


Norsk Heiskontroll har gjennom tett dialog og samarbeid med sine kunder så vel som kommune som myndighet vært med på å bidra til at Norge i dag er det landet som har færrest ulykker på løfteinnretninger pr. innbygger i Skandinavia. Dette skyldes i stor grad heissikkerhet som et tidlig nasjonalt fokus, et nasjonalt regelverk som tar tak i det samme, en sikkerhetsfokusert bransje, samt Norsk Heiskontrolls tilstedeværelse med sine krav til høy heiskompetanse og vidtspennende sjekklister for å favne alle sikkerhetsaspekter ved de ulike løfteinnretninger i Norge.

Kommunens-, eiers- og sikkerhetskontrollorganets- rolle er ihht Plan- og bygningsloven § 29-9 og TEK §16-1 om Løfteinnretninger, administrative bestemmelser, beskrevet som følger:

- Kommunen skal gi driftstillatelse før heis, rulletrapp, rullende fortau, løfteplattform og trappeheis tas i bruk.

- Eier skal umiddelbart melde ulykker og hendelser til kommunen og sikkerhetskontrollorgan. 

- Sikkerhetskontrollorgan eller kommunen skal innrapportere ulykker og hendelser til nasjonalt installasjonsregister. 

- Løfteinnretning skal ikke tas i bruk etter ulykke, ombygging eller flytting før sikkerhetskontrollorgan har foretatt kontroll og kommunen har gitt driftstillatelse.

- Når feil på installasjon kan medføre umiddelbar fare for personsikkerhet, skal løfteinnretning settes ut av drift og forholdet meldes til kommune og eier. 

- Utført reparasjonsarbeid skal føres i loggbok for hver løfteinnretning. Loggboken skal være tilgjengelig ved sikkerhetskontroll og ved tilsyn av kommunen.

- Eier skal få utført sikkerhetskontroll minst hvert annet år når løfteinnretningen er i drift. Sikkerhetskontroll kan i tillegg foretas ved stikkprøver av løfteinnretning i drift. Kommunen har tilgang til rapportene til alle løfteinnretningene i sin kommune i NIREG.

- Ved skifte av eier og når installasjonen tas permanent ut av drift, skal eier melde dette til kommunen og nasjonalt installasjonsregister.

​​​
Sist endret: 02.01.2017

 Hva skal kontrolleres?

 • Personheis
  Personheis
 • Løftebord med persontransport
  Løftebord med persontransport
 • Bilheis-med-person
  Bilheiser og løfteplattformer for biler med tilgjengelighet for personer
 • Løftebord for varetransport som bryter etasjeskiller
 • Løfteplattform-nedsatt funksjonsevne
  Løfteplattform
 • Trappeheis
  Trappeheis
 • Rulletrapp-og-rullende fortau
  Rulletrapp/Rullende fortau
 • Vareheiser og småheiser
  Vareheiser og småheiser​​